செம்புலப் பெயல்நீர் போல – அத்தியாயம் – 6 – 8

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

செம்புலப் பெயல்நீர் போல கதையின் அடுத்த பதிப்பு.

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 6

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 7

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 8

படித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்கள், கதையில் உள்ள நிறை, குறைகள் என அனைத்தையும் என்னோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

 

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

செம்புலப் பெயல்நீர் போல – அத்தியாயம் – 3 – 5

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

செம்புலப் பெயல்நீர் போல கதையின் அடுத்த பதிப்பு.

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 3

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 4

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 5

படித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்கள், கதையில் உள்ள நிறை, குறைகள் என அனைத்தையும் என்னோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா