செம்புலப் பெயல்நீர் போல 27 – 29

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

செம்புலப் பெயல்நீர் போல கதையின் நிறைவு பதிவு.

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 27

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 28

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 29

படித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்கள், கதையில் உள்ள நிறை, குறைகள் என அனைத்தையும் என்னோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

 

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 24 – 26

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

செம்புலப் பெயல்நீர் போல கதையின் அடுத்த பதிப்பு.

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 24

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 25

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 26

படித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்கள், கதையில் உள்ள நிறை குறைகள் என அனைத்தையும் என்னோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

 

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

வஞ்சம் செய்ததே விழி

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

காதல் சிறுகதை.
தலைவியின் மனம் காதலை மறைக்க விரும்புவதும், அதற்கு முரண்பாடாய் அவளுடைய விழி தலைவனுக்கு எவ்வாறு காதலை உணர்த்துகிறது என்பதனை கூறும் காதல் கதை.

வஞ்சம் செய்ததே விழி

படித்துவிட்டு கருத்துக்களை என்னிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 21 – 23

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

செம்புலப் பெயல்நீர் போல கதையின் அடுத்த பதிப்பு.

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 21

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 22

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 23

படித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்கள், கதையில் உள்ள நிறை, குறைகள் என அனைத்தையும் என்னோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

 

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா