ஊடலுவகை – 13

வணக்கம் friends…

ரிதுவின் நேசமும், ஊடலும்…

ஊடலுவகை – 13

share ur views friends…

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

6 thoughts on “ஊடலுவகை – 13

  1. Unga writing appidiye screenplay madhiri – quite vivid and interesting. Especially the dialogues( mind voice ) of yugan. Imagining Kriti Karbandha as Rithu – I enjoy that very much. After reading every update I could feel the “uvagai” .

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s