மொழி பொய்த்த உணர்வுகள் – 13

Hi!

Next epi friends 🙂

மொழி பொய்த்த உணர்வுகள் – 13

MPU_dp

அன்புடன்,
யாழவெண்பா

Advertisements

2 thoughts on “மொழி பொய்த்த உணர்வுகள் – 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s